Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Fit-ing Merenborch 27, 4132 HA Vianen. KvK-inschrijfnummer: 62466984. Voor vragen of contact kun je mailen met info@fit-ing.nl Waar we in deze privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf. Zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dat doe je geheel vrijwillig.

Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om je te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor je het betreffende formulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is per formulier zo aangepast, dat we geen informatie vragen en/of opslaan die niet relevant is voor hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van jouw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig. We onderscheiden:   1. Contactformulier: Het contactformulier heeft als doel jou te informeren over lessen of een programma, de tarieven, aanbiedingen of een specifieke vraag die je zelf hebt gesteld. De gevraagde gegevens beperken zich tot naam, e-mail en telefoonnummer om je te kunnen bereiken voor de gevraagde informatie. 2. Inschrijfformulier: Hier kan Fit-ing de volgende persoonsgegevens vragen: Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land, geboortedatum, e-mail adres, telefoonnummer, IBAN nummer (in geval van automatische incasso). Het inschrijfformulier dient ervoor om jou als lid/klant te registreren en uitvoering te geven aan de overeenkomst. Dit gebeurt in het administratie/ boekhoudsyteem Informer. Je hebt altijd het recht om je inschrijving te annuleren binnen de wettelijk bepaalde bedenktijd. 3. Het inschrijf systeem van pay n plan. Hier vul je zelf, vrijwillig je gegevens in om je te kunnen registreren voor de lessen.

Duur van opslag persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor alle contactformulieren geldt dat gegevens 12 maanden na verstrekking gewist worden na verstrekking. We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om je te informeren over hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens hebt achtergelaten. Bij een inschrijfformulier om klant/lid te worden van Fit-ing, bewaren we je persoonsgegevens gedurende het gehele lidmaatschap om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Na beëindiging van het lidmaatschap zullen we deze gegevens 7 jaar bewaren volgens de regels van de belastingdienst.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden met beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, gebruikersnaam en wachtwoorden, beveiligde verbindingen en back ups.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: Het verzorgen van de (financiële) administratie; Het inschrijfsysteem om aan te melden voor de lessen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Wij kunnen je persoonsgegevens slechts delen met derden als je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens Graag wijzen we je op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur hiervoor een e-mail naar info@fit-ing.nl

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Ben je het niet eens met het hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omspringen met jouw gegevens? Je hebt dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Dit privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden je aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.